کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار سقف مردم

اخبار خودرویی

نماینده قانونی و تام الاختیار قانونی معاملات مردم در سقف مردم چیست؟

قدرت قانونی معاملات امول منقول و غیر منقول پشتیبانی مردم در سقف مردم

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارایی قرارداد ها ، تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، اجرای تصمیمات مجامع عمومی،ادا, دیون و وصول مطالبات

و تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب ، و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها واشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و

ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام وحساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی و استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار وام دادن و وام گرفتن

از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت دربانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت ، صدور ظهر نویسی و پرداخت براوت و اسناد و سفته هزینه ها ، مرافعات چه شرکت مدعی باشد

و چه علیه،در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاها صالحه ابتدای و استیناف دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح

و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که سقف مردم برای پشتیبانی مردم جهت پیشرفت سقف مردم اتخاذ نماید معتبر است.

منبع: سقف مردم
09 خرداد 1401
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد